شرایط سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد

حداقل شرایط لازم

برای واجد شرایط شدن در برنامه ی مالکیت 100%، متقاضی باید:

 • بین 21 تا 59 سال داشته باشد.
 • دارای حداقل دارایی خالص 600 هزار دلار باشد که از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • دارای حداقل تحصیلات در سطح متوسطه باشد.
 • دارای مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه ی اشتغال قبلی باشد.
 • دارای حداقل مهارت زبان در سطح CLB 4 یا معادل آن باشد.
 • یک طرح کسب و کار دقیق برای مالکیت 100% کسب و کار ارائه نماید.
 • کسب و کار را از خود PEI به صورت فعال و مستمر مدیریت نماید.
 • یک توافقنامه ی امانی برای یک سپرده گذاری حداقل به مبلغ 200 هزار دلار کانادا را امضا نماید، با جزیره ی پرنس ادوارد امضا نماید و تا زمانی که شرایط و بندهای توافقنامه برآورده شوند، این مبلغ نزد استان نگه داشته خواهد شد.
 • حداقل 150,000 دلار در یکی از کسب و کارهای جدید یا موجود تحت مالکیت و مدیریت PEI سرمایه گذاری نماید.

طرح مالکیت 100%

سرمایه گذارنی که با سرمایه گذاری و مدیریت فعال یک کسب و کار، مالکیت کامل یکی از کسب و کارهای PEI را در اختیار می گیرند، واجد شرایط این طرح هستند.

حداقل شرایط لازم

برای واجد شرایط شدن در برنامه ی مالکیت 100%، متقاضی باید:

 • بین 21 تا 59 سال داشته باشد.
 • دارای حداقل دارایی خالص 600 هزار دلار باشد که از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • دارای حداقل تحصیلات در سطح متوسطه باشد.
 • دارای مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه ی اشتغال قبلی باشد.
 • دارای حداقل مهارت زبان در سطح CLB 4 یا معادل آن باشد.
 • یک طرح کسب و کار دقیق برای مالکیت 100% کسب و کار ارائه نماید.
 • کسب و کار را از خود PEI به صورت فعال و مستمر مدیریت نماید.
 • یک توافقنامه ی امانی برای یک سپرده گذاری حداقل به مبلغ 200 هزار دلار کانادا را امضا نماید، با جزیره ی پرنس ادوارد امضا نماید و تا زمانی که شرایط و بندهای توافقنامه برآورده شوند، این مبلغ نزد استان نگه داشته خواهد شد.
 • حداقل 150,000 دلار در یکی از کسب و کارهای جدید یا موجود تحت مالکیت و مدیریت PEI سرمایه گذاری نماید.

توافقنامه ی امانی

در توافقنامه ی امانی، شرایطی که متقاضی باید برای بازپرداخت 200 هزار دلاری که پرداخت شده، برآورده نماید، ذکر شده است. این توافقنامه و شرایطش منحصر به متقاضی بوده و مبتنی بر اهداف او در طرح کسب و کار می باشد.

سپرده به اداره ی مهاجرت تحویل داده شده و سپس به IIDI پرداخت می شود و تا زمانی که شرایط برآورده شود، به صورت سپرده نگهداری می شود. سپرده، بدون بهره و بر اساس جدول زمانی زیر به متقاضی بازگردانده می شود: 25 هزار دلار بعد از 6 ماه اقامت در PEI بازپرداخت خواهد، 25 هزار دلار دیگر یک سال بعد از اقامت و باقی 150 هزار دلار بعد از برآورده کردن تمامی شرایط توافقنامه ی امانی اعاده خواهد شد.

توافقنامه ی خرید و فروش

اگر متقاضی به جای اینکه کسب و کار جدیدی راه اندازی نماید، یکی از کسب و کارهای موجود در PEI را به صورت 100% خریداری نماید، باید یک توافقنامه ی خرید و فروش ارائه نماید که جزئیات سرمایه گذاری پیشنهادی را ارائه نماید. در این توافقنامه باید اطلاعات زیر در بر گرفته شوند:

 • تاییدیه اینکه کسب و کار خریداری شده، عمدتا به قصد دستیابی به درآمدهای سرمایه گذاری همانند بهره، سود سهام یا سود سرمایه راه اندازی نشده است.
 • قیمت خرید کسب و کار
 • تعداد، نوع و شرایط سهام خریداری شده (در صورت وجود)
 • تاییدیه اینکه سرمایه گذاری شامل یک گزینه ی بازپرداخت نباشد.
 • تاییدیه اینکه متقاضی در حال حاضر یا در آینده، کسب و کار را به صورت مستمر و فعال از داخل خود PEI مدیریت خواهد رد.
 • جدول زمانی برای خرید کسب و کار
 • تاییدیه اینکه قیمت خرید برای کل کسب و کار نه بخشی از آن، باشد.
 • جزئیات کامل فعالیت ها و منافع کسب و کار

طرح مالکیت جزئی

متقاضیانی واجد شرایط این طرح هستند که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های روزانه یکی از کسب و کارهای PEI، مالکیت بخشی از کسب و کار(حداقل یک سوم) را به خود انتقال نمایند.

حداقل شرایط لازم

متقاضی برای اینکه واجد شرایط طرح مالکیت باشد، باید:

 • بین 21 تا 59 سال داشته باشد.
 • دارای حداقل دارایی خالص 600 هزار دلار باشد که از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • حداقل دارای تحصیلات در سطح متوسطه باشد.
 • دارای مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه ی اشتغال قبلی باشد.
 • حداقل دارای مهارت زبان در سطح CLB 4 یا معادل آن باشد.
 • یک طرح کسب و کار کامل برای مالکیت جزئی آن کسب و کار ارائه نماید.
 • یک طرح کسب و کار دقیق برای مالکیت 100% کسب و کار ارائه نماید.
 • کسب و کار را از خود PEI به صورت فعال و مستمر مدیریت نماید.
 • یک توافقنامه ی امانی برای یک سپرده گذاری حداقل به مبلغ 200 هزار دلار کانادا را امضا نماید، با جزیره ی پرنس ادوارد امضا نماید و تا زمانی که شرایط و بندهای توافقنامه برآورده شوند، این مبلغ نزد استان نگه داشته خواهد شد.
 • حداقل 150,000 دلار برای مالکیت جزئی حداقل 33.33 درصد (یک سوم) از سهام کسب و کار، یا حداقل 1 میلیون دلار را در شرکت سرمایه گذاری نماید.

توافقنامه ی امانی

در توافقنامه ی امانی، شرایطی که متقاضی باید برای بازپرداخت 200 هزار دلاری که پرداخت شده، برآورده نماید، ذکر شده است. این توافقنامه و شرایطش منحصر به متقاضی بوده و مبتنی بر اهداف او در طرح کسب و کار می باشد.

سپرده به اداره ی مهاجرت تحویل داده شده و سپس قابل پرداخت به IIDI می گردد و تا زمانی که شرایط برآورده شود، به صورت سپرده نگهداری می شود. سپرده، بدون بهره و بر اساس جدول زمانی زیر به متقاضی بازگردانده می شود: 25 هزار دلار بعد از 6 ماه اقامت در PEI بازپرداخت خواهد، 25 هزار دلار دیگر یک سال بعد از اقامت و باقی 150 هزار دلار بعد از برآورده کردن تمامی شرایط توافقنامه ی امانی اعاده خواهد شد.

توافقنامه ی سرمایه گذاری

در صورت خرید حداقل یک سوم از یکی از کسب و کارهای موجود در PEI، متقاضی نیازمند باید یک توافقنامه ی سرمایه گذاری ارائه نماید که جزئیات سرمایه گذاری پیشنهادی در آن ذکر شده باشد. در این توافقنامه باید اطلاعات زیر ذکر شده باشد:

 • تاییدیه اینکه کسب و کار خریداری شده، عمدتا به قصد دستیابی به درآمدهای سرمایه گذاری همانند بهره، سود سهام یا سود سرمایه راه اندازی نشده است.
 • مقدار سرمایه گذاری در کسب و کار
 • تعداد، نوع و شرایط سهام خریداری شده (در صورت وجود)
 • تاییدیه اینکه سرمایه گذاری شامل گزینه ای برای بازپرداخت نباشد.
 • تاییدیه اینکه سرمایه گذاری کمتر از 33.33% درصد سهام کسب و کار PEI نباشد یا اینکه متقاضی تمایل به انجام یک سرمایه گذاری سهام حداقل به مبلغ یک میلیون دلار داشته باشد.
 • تاییدیه اینکه متقاضی در حال حاضر یا در آینده، کسب و کار را به صورت مستمر و فعال از داخل خود PEI مدیریت خواهد رد.
 • جدول زمانی برای خرید کسب و کار

طرح مجوز کاری

طرح مجوز کاری، مختص متقاضیانی است که به دنبال ورود سریعتر به زندگی PEI هستند. متقاضیان در این برنامه می توانند با استفاده از یک مجوز کار موقت، زندگی جدیدی شروع نمایند که از طریق آن می توانند وارد کانادا شده و قبل از انتخاب شدن توسط جزیره پرنس ادوارد، با کسب و کارهایی که قصد سرمایه گذاری در آن را دارند، آشنا شوند. مجوز کار توسط سازمان IRCC صادر می شود نه PEI PNP.

حداقل شرایط لازم

متقاضیان برای اینکه واجد شرایط طرح مجوز کار شوند، باید:

 • برای اخذ تاییدیه مجوز کار برای مدیریت کسب و کار PEI به IRCC درخواست دارند.
 • دارای حداقل دارایی خالص 600 هزار دلار باشد که از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • حداقل دارای تحصیلات در سطح متوسطه باشد.
 • دارای مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه ی اشتغال قبلی باشد.
 • حداقل دارای مهارت زبان در سطح CLB 4 یا معادل آن باشد.
 • یک طرح کسب و کار کامل برای مالکیت جزئی آن کسب و کار ارائه نماید.
 • یک طرح کسب و کار دقیق برای مالکیت 100% کسب و کار ارائه نماید.
 • کسب و کار را از خود PEI به صورت فعال و مستمر مدیریت نماید.
 • یک توافقنامه ی امانی برای یک سپرده گذاری حداقل به مبلغ 200 هزار دلار کانادا را امضا نماید، با جزیره ی پرنس ادوارد امضا نماید و تا زمانی که شرایط و بندهای توافقنامه برآورده شوند، این مبلغ نزد استان نگه داشته خواهد شد.
 • حداقل 150,000 دلار در کسب و کار جدید یا یکی از کسب و کارهای موجود در PEI سرمایه گذاری نمایند.

هنگامی که درخواست توسط خدمات مهاجرت PEI، ارائه و تایید شد، متقاضی واجد شرایط اخذ مجوز کار می شود. سرویس مهاجرت، نامه ای به متقاضی ارائه می دهد که از طریق آن می تواند برای اخذ مجوز کار موقت به سازمان IRCC درخواست دهد.

توافقنامه ی عملکرد

در توافقنامه ی عملکرد، شرایطی ذکر شده است که متقاضی باید به منظور دریافت گواهی انتخاب استانی برای اقامت دائم کانادا از طریق طرح مجوز کاری برآورده نماید. این توافقنامه حداقل شامل:

 • جدول زمانی سرمایه گذاری
 • مقدار سرمایه گذاری
 • راهنما های گزارش گری و نظارت
 • الزامات قبل و بعد از انتخاب

هنگامی که شرایط ذکر شده در توافقنامه ی عملکرد برآورده شدند، متقاضی برای اخذ اقامت دائم در PEI، یک گواهی انتخاب استانی دریافت خواهد نمد.

اگر متقاضی بخواهد یکی از کسب و کارهای موجود در PEI را به صورت 100%خریداری نماید، باید یک توافقنامه ی خرید و فروش نیز ارائه نماید. (قسمت توافقنامه ی خرید و فروش در قسمت بالا را مشاهده نمایید)

اگر متقاضی بخواهد حداقل یک سوم ولی کمتر از 100% سهام یکی از کسب و کارهای موجود را خریداری نماید، باید یک توافقنامه ی سرمایه گذاری نیز ارائه نماید. (قسمت توافقنامه ی سرمایه گذاری در قسمت بالا را مشاهده نمایید)

طرح های در اولویت

جزیره پرنس ادوارد، برای ایجاد ارزش اقتصادی برای استان، تاکید زیادی روی صنعت های اصلی و کلیدی خود دارد. در نتیجه، استان با اولویت بندی درخواست به صورت زیر، انتخاب های خود را محدود می کند:

 • بیزنسی که موجب افزایش و توسعه ی صادرات این استان گردد.
 • کسب و کارهایی که در حوزه های کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری
 • کسب و کارهایی که به تنوع و تعدد اقتصادی در مناطق روستایی PEI کمک کند.
 • کسب و کارهایی که بخش های نوآورانه ی در حال ظهور PEI همانند علوم زیستی، فناوری اطلاعات، هوافضا و انرژی های تجدید پذیر را توسعه می دهند.

واجد شرایط بودن کسب و کار

گروه ضریب نفوذ کسب و کار، فقط درخواست کسب و کارهایی را مدنظر قرار می دهد که از طریق فروش کالا یا خدمات به اشخاص ثالث غریبه، درآمدزایی می کنند. کسب و کارهایی که هدف اصلی آنها دستیابی به درآمد سرمایه گذاری، فعالیت های مشاوره ی املاک، شرکت های وام دهنده و سایر سرمایه گذاری های غیرفعال جزو این گروه در بر گرفته نمی شوند.

متقاضیان باید در طرح کسب و کار خود نشان دهند که همه ی مدارک یا مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی یا خرید کسب و کار را دارا می باشند.

حداقل شرایط لازم برای کسب و کار

به منظور اینکه کسب و کار واجد شرایط گروه ضریب تاثیر تجاری باشد، باید:

 • شرکتی انتفاعی باشد که مشمول قانون شرکت های PEI یا قانون شرکت های تجاری کانادا باشد.
 • برای هدف کسب سود از درآمدهای فعال از طریق تدارک و ارائه محصولات و خدمات فعالیت نماید.
 • از نظر همه ی بدهی ها و مقررات در وضعیت خوبی در استان قرار داشته باشد.
 • دفتر مرکزی آن در PEI باشد.
 • یک کسب و کار دائمی در PEI باشد.
 • مسئول پرداخت مالیات بر درآمدهای مشمول مالیات باشد.
 • امکانپذیری تجاری مناسبی داشته باشد.
 • با مشارکت در فرآیند ارزیابی برنامه موافق باشد. در این فرآیند کسب و کار باید تا سقف 5 سال به اداره ی مهاجرت گزارش ارائه نماید.
 • برای تایید شدن متقاضی تجاری باید یک توافقنامه ی خرید و فروش را ارائه و اجرا نماید.
 • بیانیه ای را امضا نماید که مقررات IRPA را تصدیق نماید، به استان آسیبی نرساند و هنگام ورود به این حوزه از توصیه های حرفه ای (قانونی، حسابداری، مالی و …) پیروی نماید.
 • هنگام تلاش برای انتخاب و سرمایه گذاری توصیه های حسابداری/ مالی، ارزیابی ریسک، مالیات، قانونی یا سایر توصیه های مورد نیاز برای اجرا را اخذ نماید.
 • دارایی خالصی، حداقل معادل با 150 هزار دلار داشته باشد که باید به طور فعالانه برای کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.
 • پتانسیل ایجاد سود اقتصادی قابل توجهی برای PEI داشته باشند.
 • هر کسب و کاری که بخشی از سهام را به یک متقاضی بفروشد، باید 60 هزار دلار دیگر روی دستمزدها و درآمد خالص پرداخت نماید و توانایی حفظ دستمزد متقاضی را نیز نشان دهد.

کسب و کارهای فاقد صلاحیت

متقاضیانی که در یکی از انواع کسب و کار زیر فعالیت می کنند، در گروه تاثیر ضریب تجاری در بر گرفته نمیشوند.:

 • کسب و کارهای ارائه جای خواب و صبحانه، مزرعه داری به صورت تفننی و کسب و کارهای خانگی
 • کسب و کارهای مرتبط به پرداخت وام روزانه، صرافی ها و خودپرداز ها
 • بنگاه رهن (Pawnbrokers)
 • فروش کالاهای دست دوم
 • توسعه املاک مستغلات/ کارگزاری املاک، کارگزاری بیمه یا کارگزاری کسب و کار
 • فعالیت های تخصصی
 • خدمات مالی
 • خدمات مشاوره ای
 • هر کسب و کاری نتواند سهام صادر نماید.
 • هر کسب و کاری که باعث بدنامی دولت PEI شود.
 • هر گونه کسب و کاری که صرفا به منظور دستیابی به سرمایه گذاری مهاجرت از طریق این برنامه آغاز شده باشد.

استارت-آپ ها و موجودیت هایی که اخیرا به شرکت تبدیل شده اند.

استارت-آپ ها مشمول طرح مالکیت جزئی نمی شوند.

شرکت هایی که جدیدا از یکی از سرمایه های کسب و کاری PEI ثبت شده اند، مشمول گروه ضریب تجاری خواهند شد که:

 • کسب و کاری باشد که 150 هزار دلار به دارایی شرکت جدید ارائه نماید.
 • شرکت جدید یک موجودیت مستقل بدون وابستگی به یک کسب و کار اصلی دیگر باشد.
 • مالک کسب و کار PEI تخصص کافی در حوزه ی فعالیت شرکت جدید داشته باشد.

کسب و کاری که سابقا به عنوان مالکیت شخصی یا مشارکتی کار می کردند نیز در نظر گرفته خواهند شد ولی باید قبل از اینکه متقاضی سهام ان شرکت را خریداری کند، ثبت شده باشند.

محدودیت دسترسی

کسب و کارهایی که ظرف 48 ماه گذشته از طریق این برنامه سرمایه گذاری شده اند، واجد شرایط نیستند. این موضوع مربوط به اعضای گروه های مرتبط شرکت ها می باشد. دسترسی محدود به یک متقاضی به ازای هر گروه مرتبط با شرکت ها می باشد.

همین محدودیت دسترسی در موارد گروه های مرتبط شرکتی نیز اعمال می شود. هر شرکت باید از طریق دفتر مهاجرت به عنوان یک موجودیت مستقل تعیین شود، با این حال این محدودیت داخل گروه های مرتبط وجود ندارد. به علاوه در موارد در مورد سهامداران مشترک بین کسب و کارهای متعدد، محدودیت دسترسی در اختیار دفتر مهاجرت است.